Sillabus 2022 Syllabus

Please note that NO poem that is prescribed in the 2022 syllabus may be used for ANY other item.  Click here for a list of the poems.

Let asb daarop dat GEEN gedig wat voorgeskryf is in die 2022 sillabus mag gebruik word vir ENIGE ander item nie.   Kliek hier vir ‘n lys van die gedigte.

Please acquaint yourself with the changes in the syllabus.

Vergewis uself asseblief van die veranderinge in die sillabus.

1 Voorwoord – Preface

2 Doelstellings – Objectives

3 Bestuur – Committee

4 Sluitingsdatum – Closing Date

5 Fooie – Fees

6 Protection Of Personal Information Act

7 Regte van die bestuur – Powers of the Committee

8 Spesiale Toekennings – Special Awards

9 Afdelings – Sections

10 Drama Individueel – Drama Individual

11 LSEN

12 Drama Groepe – Drama Groups

13 Spreekkoor – Choral Verse

14 Toneel – Play

15 Instrumentaal – Instrumental

 16 Vokaal – Vocal (Hersien-Revised)

17 Koor Cantare – Choir Cantare

18 Revue

19 Dans – Dance 20 Ballet

21 Model – Modelling

22 Visuele Kuns – Fine Arts

23 Skryfkuns – Creative Writing

24 Fotografie – Photography

Last update: 22/03/2022